Skip to the content

Odluke o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu Univerzitetskog studija Dizajn interijera za akademsku 2019/20. godinu i procedura prijave teme završnog rada

 

Za prijavu teme završnog rada je potrebno:

- uredno popunjen obrazac prijave teme završnog rada potpisan od strane mentora i kandidata - 2 primjerka;
- obrazloženje teme završnog rada potpisano od strane mentora i kandidata - 2 primjerka;
- potvrda o upisanom završnom semestru i položenim svim ispitima iz prethodne tri godine studija;
- index;

 

Odluka o usvajanju tema za završne radove 2019/20 Dizajn interijera (klik)

Obrazac prijave teme završnog rada - Dizajn interijera (klik)

 

Izvod iz Pravila studiranja na prvom ciklusu/dodiplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, a koji se odnose na prijavu teme završnog rada

IV ZAVRŠNI RAD

Član 32.

(1) Završni rad se prijavljuje studentskoj službi fakulteta.
(2) Zahtjev za prijavu završnog rada podnosi se na propisanom obrascu koji sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, naziv fakulteta, studijski program, naziv radne teme, predmet, datum prijave i potpis mentora.
(3) Ispunjena i potpisana prijava ovjerava se i odlaže u dosije studenta.