Skip to the content

Drugi upisni rok - KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta broj: 101-2172-1/21 od 15.7.2021. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-03-34-1045-2/21. od 17.6.2021. godine i odluke o davanju saglasnosti o povećanju upisnih kvota broj: 05-03-34-1045-1/21 od 22.7.2021. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, objavljuje

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini u drugom upisnom roku

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 17. septembra 2021. godine.
Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 15. oktobra 2021. godine.
U prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.
Detaljno u dokumentu ispod:


Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:

uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi,
rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
uplatnica 20 KM, žiro-račun: 1610200000290613, svrha doznake: D3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.


Klikom preuzmite elektronsku verziju konkursa i prijave.