Skip to the content

Produženje roka za prijavu na konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2021/22. godini - do ponedeljka, 05.07.2021. godine

Obavještavamo sve zainteresirane kandidate da je rok za prijavu na konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa, u skladu sa članom 99. Zakona o upravnom postupku, produžen zaključno sa ponedjeljkom, 05.07.2021.godine.

Zakon o upravnom postupku, član 99.:stav 2:

Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ kod koga se radnja postupka ima poduzeti ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:

I ciklus studija/dodiplomski studij - Univerzitetski studij Dizajn interijera:

1. Originalna svjedočanstva od I-IV razreda srednje škole;
2. Originalna diploma o završenoj srednjoj školi;
3. Rodni list (sa neograničenim rokom važenja-original ili ovjerena kopija):
4. Originalno uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci):
5. Uplatnica 20 KM, žiro-račun 1610200000290613, svrha doznake: D3201 obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet;
6. uredno ispunjena prijava za upis studenata (preuzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod);

Preuzmite prijavu u .pdf formatu;

U prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.