Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa Univerzitetskog studija Dizajn interijera studija u akademskoj 2021/2022. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona" broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta broj: 101-1514/21 od 27.5.2021. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-03-34-1045-2/21. od 17.6.2021. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje:

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini;

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 4. jula 2021. godine;

Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:

I ciklus studija/dodiplomski studij - Univerzitetski studij Dizajn interijera:

1. Originalna svjedočanstva od I-IV razreda srednje škole;
2. Originalna diploma o završenoj srednjoj školi;
3. Rodni list (sa neograničenim rokom važenja-original ili ovjerena kopija):
4. Originalno uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci):
5. Uplatnica 20 KM, žiro-račun 1610200000290613, svrha doznake: D3201 obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet;
6. uredno ispunjena prijava za upis studenata (preuzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod);

Preuzmite prijavu u .pdf formatu;

U prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.