Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 i 154. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1-1780/23 i 101-1-1783/23 od 25.05.2023. godine godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 03-34-1153-1/23 od 1.6.2023. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

 

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2023/2024. godini


Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini je otvoren od 5.6.2023. do 3.7.2023. godine.
Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini je otvoren od 5.6.2023. godine do 3.11.2023. godine.


U prvu godinu studija u akademskoj 2023/2024. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

 

Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:

 

I ciklus studija/dodiplomski studij

 

 • uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
 • originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju),
 • rodni list s neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija),
 • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • uplatnica 20 KM, žiro-račun: 1610200000290613, svrha doznake: D3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.


II ciklus studija/diplomski studij

 • uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
 • ovjerena kopija diplome o završenom odgovarajućem studiju/uvjerenja o završenom studiju (za kandidate kojima nije izdata diploma) odgovarajućeg smjera od 240 ECTS, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta,
 • originalno uvjerenje o položenim ispitima ili originalni dodatak diplomi,
 • rodni list (s neograničenim rokom važenja) - original ili ovjerena kopija,
 • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • uplatnica 20 KM, žiro-račun: 1610200000290613, svrha doznake: D3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet,
 • kandidati koji nemaju prosječnu ocjenu najmanje 7,50 s dodiplomskog studija, moraju dostaviti dvije originalne preporuke nastavnika koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju.


Napomena: Prijave za upis studenata u prvu godinu studija Dizajn interijera kandidati podnose u studentsku službu Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

 

Preuzmite potrebnu dokumentaciju: